En Uygun Motosiklet Trafik Sigortası

En Uygun Motosiklet Trafik Sigortası

Her motosiklet sahibinin yaptırmakla zorunlu olduğu ve yıllık yenilenen zorunlu trafik sigortası için En Uygun Motosiklet Trafik Sigortası fiyatlarını veriyoruz ve poliçenizi yapıyoruz.

Burada Bulacaklarım

En Uygun Motosiklet Trafik Sigortası Teminatları

Bir kazaya karıştığınızda ve kusurlu bulunduğunuzda aşağıdaki teminatlar devreye girer ve limitler dahilinde karşı tarafın hasarı için ödeme yapar.

TeminatlarZorunlu Trafik SigortasıSüper Trafik Sigortası
Maddi Zararlar Araç Başına41.000 ₺82.000 ₺
Maddi Zararlar Kaza Başına82.000 ₺164.000 ₺
Sakatlanma ve Ölüm Kişi Başına410.000 ₺451.000 ₺
Sakatlanma ve Ölüm Kaza Başına1.230.000 ₺1.312.000 ₺
Sağlık Gideri Kişi Başına410.000 ₺451.000 ₺
Sağlık Gideri Kaza Başına1.230.000 ₺1.312.000 ₺
Süper Trafik Quick Sigorta İçin Geçerlidir ve 40 TL ye poliçenize eklenebilir. Ayrıca Çekici Hizmeti de Quick Sigorta Poliçenizde yer alacaktır
motosiklet-kasko-sigortasi
En Uygun Motosiklet Trafik Sigortası

Motosiklet Trafik Sigortası Ne Kadar?

Trafik Sigorta poliçelerinde olduğu gibi, motosiklet trafik sigortasında da hasarsızlık indirimine ve sigorta şirketine göre poliçe fiyatları değişmektedir.

Motosiklet trafik sigortası 300 TL – 650 TL arasında değişmekle birlikte ortalama 450 TL dir.

Zorunlu Trafik Sigortası Kapsamındaki Motosiklet Trafik Sigortası Genel Şartları

TRAFİK SİGORTASININ KAPSAMI NEDİR?

Trafik Sigortası Karayolları Motorlu Taşıtlar için Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası, sigortalının yasal sorumluluğu kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, poliçede tanımlanan motorlu taşıt, üçüncü şahıslar öldürüldü veya yaralandı veya herhangi bir şey hasar gördü. Kaza tarihi itibariyle geçerli olan zorunlu sigorta limitleri dahilinde belirlenen tazminat taleplerini karşılar. Sigortanın kapsamı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde üçüncü şahısların sorumluluk riski kapsamındadır. Sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.

TRAFİK SİGORTASI TEDAVİ GİDERLERİNİ KARŞILIYOR MU?

Trafik sigortalarında mağdurların tüm tedavi giderleri Şubat 2011’den itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır. üstlenilerek Sigorta Şirketlerinin bu konudaki sorumluluğu kaldırılmıştır. Trafik kazası geçiren ve yaralanan mağdur olsun, kazadaki kusur oranı mağdurun genel sağlık sigortası veya sosyal sigortasıdır. Olmasa da üniversitelere bağlı hastanelerde ve diğer tüm kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tüm tedaviler Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri uyarınca SGK tarafından tıbbi malzeme ve ilaç giderleri dahil olmak üzere masraflar. kapsanacak. Öte yandan, Sigorta Şirketleri, poliçe primlerinden primlerini SGK kuruluşuna ilgili yönetmelikte belirlenen belirli bir oranda aktarmaktadır.

TRAFİK SİGORTASI ÖLÜM, YARALANMA HALİNDE GEÇİCİ VEYA KALICI İŞ GÖREMEME HALİ OLUŞTUĞUNDA BU
ZARARI ÖDER Mİ?

Evet. Bir kişinin trafik kazası sonucu ölmesi durumunda; Merhumun masraflarından ve merhumun yardımından mahrum kalanlar için Destek kaybı durumunda ölüm tazminatı ilgili sigorta şirketi tarafından ödenir. Sigortalı araç bir kişinin kalıcı olarak sakat kalmasına neden olduğunda; Bu kişinin çalışma gücünün kısmen veya tamamen veya geçici olarak azalması veya kaybolmasından kaynaklanan zararları da kapsar.

TRAFİK SİGORTASI MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİ KARŞILAR MI?

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

SİGORTALIYA DAVA AÇILMASI HALİNDE TRAFİK SİGORTASI BU DAVA MASRAFLARINI ÖDER Mİ?

Evet. Dava giderleri ve avukat giderleri poliçe limitleri ile ilgili olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır.

TRAFİK SİGORTASI KENDİ ARABAMIN HASARINI ÖDER Mİ?

Trafik Sigortası, aracın üçüncü şahıslara verebileceği bedensel ve maddi zararları teminat altına alır. Kişi, aracına verdiği zararı da tazmin etmek istiyorsa, araç için kasko sigortası yaptırması gerekmektedir.

TRAFİK SİGORTASINDA YAPILAN HASARSIZLIK İNDİRİMİ VEYA HASARLILIK ARTTIRIMI UYGULAMASI ARACI MI
YOKSA İŞLETENİ (ARAÇ SAHİBİNİ) Mİ TAKİP EDER?

Trafik Sigortalarında yapılan hasarsızlık indirimi veya hasarlılık artırımı uygulaması işleteni takip eder.

TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİNİ VADE BİTİMİNDE YENİLEMEYİ UNUTURSAM SONUÇLARI NE OLUR?

Araç sahipleri, sigorta sözleşmelerini sona erme tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Yenileme sigorta primi, araç işletmecisinin sigorta sözleşmesi bitiminden itibaren yenilemediği her 30 gün için% 5 artırılarak hesaplanır. Bu ek artış oranı% 50 ile sınırlıdır.

TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ TAKSİTLENDİRİLEBİLİNİR Mİ?

Sigorta bedelinin tamamı poliçenin teslimine karşı sözleşme yapılır yapılmaz peşin ödenir. Ancak taraflar, sigorta priminin en az dörtte birinin poliçenin teslimine karşılık nakit olarak ödenmesi şartıyla sigorta primini kredi kartı ile taksitle ödemeyi kabul edebilir.

TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ NİÇİN ŞİRKETTEN ŞİRKETE FARKLILIK GÖSTERİYOR?

Trafik sigortası primleri, Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortalarında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenir. Diğer bir deyişle, her sigorta şirketi, tarifesini kendi aktüeryal çalışması sonucunda oluşturur. Ancak, sigorta şirketi tarafından aynı riske sahip araç ve / veya işletmeciler için yapılan sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.

TRAFİK SİGORTASINDA PRİMİ ETKİLEYEN NEDENLER NEDİR?

Trafik Sigortasında primi etkileyen başlıca sebepler; Aracın kayıtlı olduğu il, araç sahibinin ikametgah adresi, aracın sürüş şekli, aracın markası, modeli ve tipi, sigortalının poliçe süresi ve / veya önceki dönem içinde dahil olduğu kazalar poliçe süreleri, poliçe yenileme süresi 30 günü aşan ve Sigorta Şirketi tarafından uygulanan ana tarife.

TRAFİK SİGORTASINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA ÖDENEN TAZMİNATLAR HANGİ HALLERDE SİGORTA ETTİRENE
(SİGORTALIYA) RÜCU EDİLİR?

Sigorta sözleşmesinden veya kanunun sigorta sözleşmesi ile ilgili hükümlerinden doğan tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılmasıyla sonuçlanan durumlar yaralı aleyhine talep edilemez. Sigortacı, sigorta sözleşmesi ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine uygun olarak ödemeyi yapan, veya kazaya neden olan sigortalıya, azaltılabilecek ölçüde rücu edilir.
Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir:
a) Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda
meydana gelmiş ise,
b) Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş
sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ağır
kusur ile ihlali sonucunda meydana gelmiş ise,
c) Aracın, uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta
alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
ç) Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tespit edilmiş olan
istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan
araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş ise,
d) Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde bu genel şartların B.1. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden
dolayı zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa,
e) Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya gasp edilme olayında
sigortalının kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse,
f) Bedeni hasara neden olan trafik kazalarında sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin, tedavi veya yardım amaçlı
sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma gibi zorunlu haller hariç olmak üzere, olay yerini terk etmesi veya kaza
tutanağı, alkol raporu vb. kazanın oluş koşullarına ilişkin gereken belgelerin düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davranması
halinde.

İŞLETENİN (ARAÇ SAHİBİNİN) DEĞİŞMESİ HALİNDE SİGORTA DEVEM EDER Mİ?

Sigorta sözleşmesi, sigortalı tarafı sözleşmeye göre takip eder. Sigortalının değiştiği her durumda, mevcut sözleşme (Sigorta) değişim tarihi itibarıyla otomatik olarak sona erer ve primler günlük olarak iade edilir. Ancak mevcut sözleşme, sigortalının değiştiği tarihten itibaren, yeni işletmeci için sözleşme imzalanana kadar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödemeden on beş gün süreyle geçerlidir. Yeni operatör, 15 gün içinde kendi adına yeni bir trafik politikası yapmak zorundadır.

İŞLETENİN (ARAÇ SAHİBİNİN) ARACINI SATMASI VE YENİ ARAÇ ALMASI DURUMUNDA MEVCUT SİGORTA DEVEM
EDER Mİ?

Sigortalının değiştiği her durumda, mevcut sözleşme (Sigorta) değişiklik tarihi itibariyle otomatik olarak sona erer. Bu nedenle yeni satın alınan araca yeni Trafik Sigortası yaptırılması gerekmektedir. Bir önceki poliçede hasarsızlık indirimi veya hasar artışı yeni poliçede aynen yansıtılır.

TRAFİK SİGORTASINDA KISA SÜRELİ POLİÇE TANZİM EDİLİR Mİ?

Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plakalı olması ve yabancı plakalı olması halinde tanzim edilir.

HASAR OLDUĞUNDA TRAFİK SİGORTASI BASAMAK KADEMELERİ NASIL DEĞİŞİR?

Poliçe döneminde hasarsızlık seviyesi her bir maddi hasar için bir kademe aşağı indirilirken, bedeni ilgilendiren her hasar (yaralanma veya ölüm) için hasar oranı iki kademe azaltılır ve prim tarifesi uygulanır. Poliçe dönemi içerisinde herhangi bir zarar verilmemişse, mevcut poliçe seviyesi bir kademe yükselir ve hasarsızlık oranı uygulanır.

TRAFİK KAZASINDA ZARAR GÖREN KİŞİLER KAZAYA NEDEN OLAN KİŞİYE VEYA KİŞİNİN SİGORTA ŞİRKETİNE TALEPLERİNİ NE KADAR SÜREDE YAPMA HAKKINA SAHİPTİR?

Yaralı, kazaya neden olan kişiyi ve / veya sigorta şirketine öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde iddiasını bildirmek zorundadır. Ancak yaralanan kişi ve / veya kazaya sebep olan sigorta şirketini öğrenmese bile her halükarda kaza tarihini takip eden 10 yıl sonunda başvuru hakkı kaybedilir. Bu süreden sonra yapılan talepler karşılanamaz.

TRAFİK SİGORTASI TAZMİNATI NE KADAR ZAMANDA ÖDER?

Hasar durumunda hasarlı parça onarılır, tamiri mümkün değilse muadili bir parça veya ömrünü doldurmuş araçlardan alınan orijinal parça ile değiştirilir. Değiştirme imkanı yoksa orijinali ile değiştirilir. Kaza tarihine göre model yılı 3 yılı geçmeyen motorlu taşıtlarda hasarlı parça ilk olarak orijinali ile değiştirilir, orijinal parça bulunmazsa muadili veya ömrünü tamamlamış araçlar elde edilen orijinal parçalar ile değiştirilir mevzuat kapsamındaki araçlardan. Ancak motorlu taşıtta model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen hasarlı kısım orijinal değilse muadili veya Ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen orijinal parçalar ile değişim yapılır. Bu uygulamalar sonucunda araçta değer artışı Oluşsa dahi bu fark tazminat tutarından mahsup edilemez.